شرکت آداک شیمی

تامین کننده و واردکننده مواد اولیه صنعت رنگ و کفپوش اپوکسی

3
2
4
1

پیگمنت های معدنی و آلی و خمیر رنگ